پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اطلاعات تماس اداره کل

اطلاعات تماس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان همدان

آدرس پستی

همدان- آرامگاه بوعلی -  مقابل شهرداری- اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان

پست الکترونیک ostanha0811@mefa.gov.ir

کد پستی

65156-98979

تلفنهای تماس

38272204 
38272205 
38272206 

تلفن مدیرکل

38264537 

فاکس مدیرکل

38268499

تلفن معاون اقتصادی

38281350

فاکس معاون اقتصادی

38281350

تلفن معاون نظارت مالی

38264538

فاکس معاون نظارت مالی

38262900

تلفن روابط عمومی

38263057


5.7.13.0
گروه دورانV5.7.13.0