صفحه جدید_کانورت 95_همدان http://ha.mefa.ir/Portal اين سايت هيچ مسووليتي در قبال اطلاعات دريافتي از طريق RSS ندارد fa-ir CopyRight 2019 http://www.w3c.org/RSS/ Wed, 22 May 2019 22:04:06 +0430 Wed, 22 May 2019 22:04:06 +0430 Sigma Portal آمادگی واگذاری سهام دولتی انبار مکانیزه استان همدان Mon, 28 May 2018 11:51:34 +0430 <img alt="" src="http://ha.mefa.ir/Portal/Picture/ShowObjectPicture.aspx?Width=50&Height=50&ObjectType=News&ObjectID=414edf89-4bb5-4fca-9481-d14e44de1d9f" /> 414edf89-4bb5-4fca-9481-d14e44de1d9f اطلاعیه ها http://ha.mefa.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=news&CategoryID=3e138069-c279-4181-b177-f72e87cc0908&LayoutID=2fd297ff-3979-4d88-b7c1-b1350cd19c71&ID=414edf89-4bb5-4fca-9481-d14e44de1d9f عرضـــه سهام شرکت پتروشیمی ابن سینا و جایگـــاه های سوخت در استـــان همــــدان Sat, 27 Aug 2016 12:49:01 +0430 <img alt="" src="http://ha.mefa.ir/Portal/Picture/ShowObjectPicture.aspx?Width=50&Height=50&ObjectType=News&ObjectID=4153ad71-796c-46ee-bd38-1902c9c4e242" /> 4153ad71-796c-46ee-bd38-1902c9c4e242 اطلاعیه ها http://ha.mefa.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=news&CategoryID=3e138069-c279-4181-b177-f72e87cc0908&LayoutID=2fd297ff-3979-4d88-b7c1-b1350cd19c71&ID=4153ad71-796c-46ee-bd38-1902c9c4e242 تشییع پیکر پاک شهید همدانی فردا در همدان Sun, 11 Oct 2015 11:53:45 +0330 <img alt="" src="http://ha.mefa.ir/Portal/Picture/ShowObjectPicture.aspx?Width=50&Height=50&ObjectType=News&ObjectID=ec09afec-6f85-44fa-836d-c245bffd5645" /> ec09afec-6f85-44fa-836d-c245bffd5645 اطلاعیه ها http://ha.mefa.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=news&CategoryID=3e138069-c279-4181-b177-f72e87cc0908&LayoutID=2fd297ff-3979-4d88-b7c1-b1350cd19c71&ID=ec09afec-6f85-44fa-836d-c245bffd5645 هزینه کالاهای خارج از استان پرداخت نمی‌شود Sat, 25 Jul 2015 10:29:19 +0430 <img alt="" src="http://ha.mefa.ir/Portal/Picture/ShowObjectPicture.aspx?Width=50&Height=50&ObjectType=News&ObjectID=3438f885-d381-4415-8d96-02f9aa048689" /> 3438f885-d381-4415-8d96-02f9aa048689 اطلاعیه ها http://ha.mefa.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=news&CategoryID=3e138069-c279-4181-b177-f72e87cc0908&LayoutID=2fd297ff-3979-4d88-b7c1-b1350cd19c71&ID=3438f885-d381-4415-8d96-02f9aa048689 عزم جدی مسئولان برای بهره برداری حداکثری از دوران پساتحریم Wed, 15 Jul 2015 08:55:50 +0430 <img alt="" src="http://ha.mefa.ir/Portal/Picture/ShowObjectPicture.aspx?Width=50&Height=50&ObjectType=News&ObjectID=709cf0c8-2ca0-4aed-a4e6-c6ff86f7c0ae" /> 709cf0c8-2ca0-4aed-a4e6-c6ff86f7c0ae اطلاعیه ها http://ha.mefa.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=news&CategoryID=3e138069-c279-4181-b177-f72e87cc0908&LayoutID=2fd297ff-3979-4d88-b7c1-b1350cd19c71&ID=709cf0c8-2ca0-4aed-a4e6-c6ff86f7c0ae